събота, 2 август 2014 г.

Конспект по химия за МУ-Пловдив

 


 1. Химична връзка

    -Ковалентна връзка – същност, видове и характерни особености.

    -Междумолекулни взаимодействия. Водородна, йонна и метална връзка.

 2. Оксиди

  -Състав и строеж на оксидите. Видове оксиди.

  -Химични свойства на оксидите.

 3. Хидроксиди

  -Класификация, химичен състав и строеж на хидроксидите. Получаване на хидроксиди.

  -Химични свойства на хидроксидите.

 4. Оксокиселини

    -Химичен състав и строеж на оксокиселините.

    -Химични свойства на оксокиселините.

 5. Соли

    -Класификация на солите. Получаване.

    -Строеж и химични свойства на солите.

 6. Окислително-редукционни процеси

    -Същност на окислително-редукционните процеси. Окислители и редуктори- примери.

    -Окислителни и редукционни свойства на елементите. Ред на относителна активност на металите.

 7. Скорост на химичните реакции

    -Зависимост на скоростта от концентрацията (Закон на действие на масите).

    -Зависимост на скоростта от температурата. Активираща енергия.

  -Катализа-видове. Механизъм на каталитичното действие. Ензимна катализа – строеж на ензимите. Механизъм на ензимното действие (ES и EP комплекси).

 8. Химично равновесие

  -Обратимост на химичните реакции. Химично равновесие и равновесна константа.

  -Фактори, влияещи върху химичното равновесие – температура, концентрация и налягане. Принцип на подвижното равновесие.

 9. Дисперсни системи

    -Истински разтвори – определение, видове. Механизъм и фактори, влияещи върху разтворимостта.

  -Свойства на истинските разтвори (парно налягане, температура на кипене и температура на замръзване). Осмоза и осмотично налягане.

  -Колоидно-дисперсни системи – строеж, свойства и стабилност.

 10. Теория на електролитната дисоциация

    -Същност. Механизъм на електролитната дисоциация при вещества с йонна и ковалентна връзка.

  -Степен на електролитна дисоциация. Силни и слаби елекролити. Фактори, влияещи върху дисоциацията на слабите електролити (примери с киселини, основи и соли).

  -Дисоциация на водата. Водороден показател (pH). Хидролиза на соли- видове и особености. 

  Пълният конспект можете да прочетете тук